Regulamin

Regulamin rezerwacji usług za pośrednictwem witryny www.dolinaopatowki.pl

§1 Informacje ogólne

1. Witryna internetowa pod adresem www.dolinaopatowki.pl, zwana dalej Witryną, jest prowadzona przez Dolina Opatówki Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, pod adresem: ul. Gen. Michała Sokolnickiego 2, 27-600 Sandomierz, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000711877, NIP: 8641955168, REGON: 369113340.
2. Dane kontaktowe:
a) adres poczty elektronicznej: biuro@dolinaopatowki.pl,
b) telefon: +48 511 776 360, codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00,
c) adres korespondencyjny: Dolina Opatówki Sp. z o.o., ul. Gen. Michała Sokolnickiego 2, 27-600 Sandomierz.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem: www.dolinaopatowki.pl;
2. Regulamin – niniejszy Regulamin rezerwacji usług za pośrednictwem witryny www.dolinaopatowki.pl;
3. Usługodawca – Dolina Opatówki Sp. z o.o., z siedzibą w Sandomierzu, pod adresem: ul. Gen. Michała Sokolnickiego 2, 27-600 Sandomierz;
4. Klient – klient rezerwujący usługi oferowane przez Usługodawcę z wykorzystaniem Witryny;
5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę;
6. Usługi – usługi prezentowane i dostępne do rezerwacji w Witrynie;
7. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Usługi od Usługodawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
8. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i termin Usługi;
9. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.);

§3 Postanowienia ogólne

1. Witryna internetowa pod adresem www.dolinaopatowki.pl służy do prezentacji usług oferowanych przez Usługodawcę, do umieszczania informacji o Usługach oraz do obsługi rezerwacji Usług świadczonych przez Dolina Opatówki Sp. z o.o.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Witryny,
b) warunki i zasady dokonywania drogą elektroniczną Rezerwacji z wykorzystaniem Witryny,
c) zasady zawierania umów sprzedaży między Klientem a Usługodawcą z wykorzystaniem Witryny.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i osób fizycznych, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, a także do pozostałych przedsiębiorców, korzystających z Witryny.
5. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny.
6. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik korzystający z Witryny oświadcza, iż korzystanie z Witryny i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Witryny na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej w Witrynie.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Witryny

1. Korzystanie z Witryny i usług świadczonych za jej pośrednictwem drogą elektroniczną jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a) posiadania komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu,
b) dostępu do sieci Internet,
c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inna),
d) posiadania adresu poczty elektronicznej e-mail.
2. Warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Witryny oraz dokonywanie rezerwacji Usług z wykorzystaniem Witryny przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.
4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest siedziba Usługodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem: ul. Gen. Michała Sokolnickiego 2, 27-600 Sandomierz.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
6. Użytkowników Witryny obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
7. Na gruncie niniejszego Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany między innymi do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
8. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia zasad określonych w ust. 6 i 7, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również w sytuacji, gdy Użytkownik:
a) podał przy Rezerwacji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
c) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

§5 Warunki dokonywania Rezerwacji

1. Warunkiem dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Usługi oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień.
2. Wybór Usługi przez Klienta jest dokonywany poprzez jej wybór z menu dostępnego w formularzu rezerwacji na stronie www.dolinaopatowki.pl, w zakładce „Rezerwacje”, a następnie określenie parametrów wybranej usługi – liczby osób oraz terminu usługi (dnia i godziny).
3. Zdjęcia zaprezentowane przy opisach poszczególnych usług mają charakter poglądowy. Precyzyjne informacje o zakresie świadczonych Usług znajdują się w opisach poszczególnych Usług zaprezentowanych w Witrynie.
4. W trakcie dokonywania Rezerwacji – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranych parametrów Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Witrynie.
5. Usługodawca ogranicza możliwość rezerwacji poszczególnych usług do następujących minimalnych terminów:
- z wyprzedzeniem minimum 30 min. w przypadku rezerwacji usługi „Winobus do winnic Doliny Opatówki”
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących dostępności terminów dla poszczególnych Usług oraz liczby osób, dla których można dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Witryny, w tym minimalnej liczby osób, dla których można dokonać Rezerwacji. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem Rezerwacji.
7. Dokonanie Rezerwacji odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Witrynie w zakładce „Rezerwacje” oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”. W przypadku niepodania obowiązkowych danych w formularzu rezerwacji nie będzie możliwe dokonanie Rezerwacji.
8. Jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Usługa w całości lub w części może być świadczona wyłącznie na rzecz osób pełnoletnich, Klient bierze na siebie odpowiedzialność, że osoby, na rzecz których dokonywana jest Rezerwacja tego rodzaju usług są pełnoletnie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Usługi w przypadku niespełniania przez osobę, na rzecz której nastąpiła Rezerwacja, wymogów określonych w przepisach obowiązującego prawa.
9. Po dokonaniu Rezerwacji wyświetlone zostaje podsumowanie Rezerwacji wraz z numerem Rezerwacji, jednocześnie Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu dokonywania Rezerwacji szczegóły dotyczące Rezerwacji.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Usług następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji zarezerwowanych Usług.
11. Składając Rezerwację, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o realizację Usługi na warunkach wskazanych przez niego w Rezerwacji. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Rezerwacji, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta.
12. Dokonywane Rezerwacje są imienne. Klient może zgłosić Usługodawcy prośbę o zmianę danych na inne dane niż podane podczas Rezerwacji. Jednak zmiana taka nie zawsze może być możliwa.
13. Niedozwolona jest odsprzedaż Usług świadczonych przez Usługodawcę bez uzyskania wcześniejszej zgody Usługodawcy.

§6 Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny Usług prezentowane w Witrynie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz inne daniny przewidziane na gruncie przepisów obowiązującego prawa.
2. Ceną wiążącą jest cena podana w Witrynie przy Usłudze w chwili dokonywania Rezerwacji.
3. Ceny Usług mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji dokonanych przed dokonaniem zmiany cen.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom indywidualnych rabatów.
5. Informacja na temat całkowitej wartości Rezerwacji prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta całości Rezerwacji. Całkowita wartość Rezerwacji obejmuje łączną cenę brutto rezerwowanych Usług.
6. Zapłaty za zarezerwowane Usługi Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów: - za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności online Integratora Płatności paynow (usługa świadczona jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18) – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu płatności, przy pomocy którego może dokonać szybkiego przelewu z rachunku bankowego, płatności w systemie Blik lub płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

§7 Realizacja Usług

1. Zarezerwowane za pośrednictwem Witryny Usługi świadczone są w terminie określonym w Rezerwacji, jednak warunkiem świadczenia Usługi na rzecz Klienta jest uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności w formie szybkiego przelewu z rachunku bankowego, płatności w systemie Blik lub płatności kartą płatniczą. Potwierdzeniem pozytywnej autoryzacji płatności jest przesłanie na adres e-mail Klienta podsumowania Rezerwacji ze statusem „Opłacono”.
2. W celu prawidłowego wykonania umowy o realizację Usługi Klient zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki w dniu określonym w podsumowaniu Rezerwacji na 15 min. przed terminem rozpoczęcia Usługi.
3. Realizacja Usługi jest możliwa jedynie po okazaniu kierowcy przez Klienta podsumowania Rezerwacji ze statusem „Opłacono” ze wskazanym imieniem i nazwiskiem Klienta oraz liczby osób, dla których została dokonana Rezerwacja, w formie wydruku lub na ekranie telefonu. W przypadku braku okazania potwierdzenia realizacja Usługi nie jest możliwa, a Klientowi nie przysługuje odszkodowanie.
4. Umowa kończy się po czasie wskazanym w podsumowaniu Rezerwacji liczonym od godziny rozpoczęcia świadczenia Usługi.
5. Usługodawca może skontaktować się z Klientem na kilka dni przed terminem realizacji Usługi, by potwierdzić termin realizacji wskazany przez Klienta.
6. Każda opłacona Rezerwacja jest dokumentowana domyślnie paragonem fiskalnym. Wystawiane domyślnie przez Usługodawcę paragony fiskalne nie zawierają numeru NIP Klienta.
7. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT musi skontaktować się z Usługodawcą niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji poprzez przesłanie droga elektroniczną na adres: biuro@dolinaopatowki.pl chęci otrzymania faktury VAT, wraz z numerem rezerwacji oraz danymi podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura wraz z numerem NIP. Użytkownik wybierający fakturę VAT jako dokument sprzedaży wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na wskazany przez siebie adres mailowy. W przypadku udokumentowania sprzedaży fakturą VAT w razie odwołania Usługi Usługodawca wystawi fakturę korygującą.
8. Po udokumentowaniu sprzedaży paragonem fiskalnym Usługodawca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług, zwłaszcza za szkodę wynikłą z konieczności zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług powstałą w skutek wejścia w życie nowych przepisów prawa lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.

§8 Prawo odstąpienia od umowy i warunki anulowania Rezerwacji

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12) Ustawy o Prawach Konsumenta wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy w przypadku Usług świadczonych przez Dolina Opatówki Sp. z o.o. w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Ponieważ Usługi świadczone przez Spółkę spełniają powyższe przesłanki Konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje również przedsiębiorcom, nie będącym osobami fizycznymi, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.
3. Klientowi przysługuje prawo do anulowania Rezerwacji w terminie nie później niż 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi. Po upływie tego terminu Rezerwacje nie podlegają anulowaniu, w tym również nie podlegają anulowaniu wszelkie Rezerwacje założone w terminie krótszym niż 96 godzin przed rozpoczęciem realizacji Usługi. W takich przypadkach wniesiona opłata przepada.
4. Rezerwacja może być anulowana poprzez wciśnięcie przycisku „Anuluj rezerwację” dostępnego w otrzymanym drogą elektroniczną potwierdzeniu Rezerwacji.
5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od skutecznego anulowania Rezerwacji przez Klienta, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za niewykorzystane Usługi.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu metody płatności, jakiej użył Klient. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku zapłaty gotówką, na wniosek Klienta zwrot może nastąpić na wskazany przez niego rachunek bankowy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli w terminie 3 dni od dokonanej Rezerwacji Klient nie dokonał zapłaty za objęte tą Rezerwacją Usługi.
8. W przypadku gdy Usługa nie może zostać wykonana w terminie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, jak złe warunki pogodowe, zawieszenie działalności, itp. Klientowi zostanie zaproponowana zmiana terminu dokonanej Rezerwacji Usługi lub zwrot środków za odwołaną Usługę. W przypadku zwrotu środków zastosowanie mają zapisy ust. 6. 

§9 Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli uważa, że usługi świadczone przez Usługodawcę nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dolinaopatowki.pl
3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko Klienta;
b. adres e-mail podany podczas dokonywania Rezerwacji w Witrynie;
c. powód reklamacji;
d. jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
7. Zaspokojenie roszczenia Klienta w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
8. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzonego przez podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, strona internetowa: http://www.wiihkielce.pl.
9. Klient będący Konsumentem ma również dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Dolina Opatówki Sp. z o.o., ul. Gen. Michała Sokolnickiego 2, 27-600 Sandomierz, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@dolinaopatowki.pl.
4. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od chwili jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§11 Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Witryny, jej wyglądu i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późn. zm.), przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się w Witrynie, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

§12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
2. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dotyczą jedynie umów zawartych po jego zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym i zaakceptowanym przez Użytkownika brzmieniu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 


Copyright ©2023 Dolina Opatówki Sp. z o.o., All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem